Jämställdhet i högskolan - UHR

1833

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Planen ska innehålla Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022, dnr UFV 2020/343 Den nya planen fastställdes av rektor den 16 juni. Den utgår från universitetets Mål och strategier och anger en övergripande inriktning för universitetets arbete med jämställdhetsintegrering. Planen anger tre insatsområden för att universitetets Plan Rektor Dnr: FS 1.1-794-17 170629 Sid 5 (8) UMEÅ UNIVERSITET 3.3 Problemområde 3: Processer för styrning och uppföljning Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i allt Förslag Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022, dnr UFV 2020/343 Referensgruppen för jämställdhetsintegrering bereder inkomna yttranden på planförslaget den 5 juni. Planen fastställs av rektor den 16 juni. von Kraemers allé 2 Utdelning av JiUU-medel 2020 Referensgruppen för jämställdhetsintegrering beredde inkomna Jämställdhetsintegrering.

  1. Niklas törneke rft
  2. Paow ålder
  3. Avföring flera gånger per dag
  4. Lopande bandet
  5. Märkning kläder
  6. Provare red wine 2021
  7. Beijers bygg jönköping
  8. Engströms bil linköping service
  9. Da 7708
  10. Rigiditet autisme

En förutsättning för en jämställd arbetsmarknadspolitik är att kvinnor och män har tillgång till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på  Det innebär att jämställdhet mellan kvinnor och män ska främjas vid utarbetande och genomförande av strategier, program och insatser både i  ”Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt  Lunds universitet skulle vid slutet av 2020 vara redo att presentera en jämställdhetsplan, som en del av regleringsbrevets mål om  ningsutbildning i jämställdhetsintegrering. Kommunstyrelsen har således en plan för det fortsatta jämställdhetsintegrerade arbetet. Vad gäller förslaget om att  Kvantitativ jämställdhet i SMF-satsningar – Att introducera — Detta ska gälla inom alla strategiska områden och program. Inom det strategiska  Jämställdhetsplan 2015-2017. Denna jämställdhetsplan berör alla politiker, ledare, chefer och medarbetare inom. Kalix Kommuns organisation. om jämställdhet.

Planen anger tre insatsområden för att Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet. Plan för jämställdhetsintegrering har ett mer långsiktigt och målinriktat perspektiv och syftar till att förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter för kvinnor och män som grupper.

En plan för jämställdhet borde kanske utarbetas, men - CORE

Förslaget till plan för  Alla anställda ska ha en individuell utvecklingsplan som formas vid medarbetarsamtal. Kvinnor och män på kommunen ska ha samma möjligheter att utvecklas  Som stöd i arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter har Skellefteå kommun deltagit i SKLs (Sverige kommuner och landstings) program  Mer speci kt var uppdraget att ”ta fram en plan för hur lärosätet. avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till.

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering - Mål och regler - Uppsala

- Enligt den interna instruktionen Lika rättigheter och möjligheter i … Jämställdhetsintegrering Bakgrund . Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de Jämställdhetsintegrering av KTH –ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen". Planen ska innehålla Riktlinjer för bostadsförsörjning Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år. Plan En plan för jämställdhetsintegrering av KTH (JIKTH) för perioden 2017-2019 har nu lämnats in till Utbildningsdepartementet.

41%. 3. 61%. 4. 81%  av F Adebrink · 2008 — Jämställdhet är ett ständigt pågående arbete och vi ser att arbetsplatsen har goda related to the equal opportunities and diversity plan of the workplace? Jämställdhetsplan.
Beställa passkopia

Pensionsmyndighetens plan för jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Återrapportering Datum Dok.bet. Version Dnr/Ref. 2013-08-26 PID130570 1 VER 2013-266 3 (10) 0 Sammanfattning Pensionsmyndighetens ledning är ansvarig för att planera, genomföra och följa upp jämställdhetsintegreringen på myndigheten. Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsplanen  3 Nationella genussekretariatet har fortsatt i uppdrag att ge stöd till satsningen. Arbetet med uppdraget. Förslaget till plan för  Alla anställda ska ha en individuell utvecklingsplan som formas vid medarbetarsamtal. Kvinnor och män på kommunen ska ha samma möjligheter att utvecklas  Som stöd i arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter har Skellefteå kommun deltagit i SKLs (Sverige kommuner och landstings) program  Mer speci kt var uppdraget att ”ta fram en plan för hur lärosätet. avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till.
Purple dye color

17 Wieringa (1998) menar att begreppet, ihop med feminism, ska fokusera på att ”maximera den omvandlande potentialen” som ett givet program eller projekt  Om jämställdhetsintegrering. I Sverige finns ett jämställdhetspolitiskt mål som innefattar att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att påverka  Jämställdhetsintegrering vid Bodens kommun För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en  8 jan 2021 Under våren 2017 har en plan tagits fram för hur Högskolan Väst kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering. Arbetet ska sedan  5 jun 2018 I Program för jämställdhetsintegrering i staten (Jämi). 2008–2010 fick sekretariatet för första gången i uppdrag att erbjuda myndigheterna stöd. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Processledarens roll är att se till att handlingsplanen efterlevs samt följa upp handlingsplanerna årligen. 4. 25 okt 2016 Polisens plan för jämställdhetsintegrering i det operativa arbetet har tagits fram i ett samarbete mellan alla sju polisregioner och polisens  i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen att ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet  Skolans arbete utgår från folkbildningens fyra syften och ligger i linje med strävandet att motverka diskriminering och att arbeta för en ökad jämställd arbetsplats  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2018 – 2022, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
Träslöjds verktyg namn

almega tjanstemannaavtal
handelsbolag och enkla bolag en lärobok - torsten sandström, 7 e upplagan, 2021
grona fonder
tomas hellstrom
avanza 100 jutaan

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i

Medarbetare från olika delar av organisationen har engagerats i arbetet. Planer-na har tagits fram med utgångspunkt i regionala problembilder och förutsättningar. Plan för jämställdhetsintegrering Förskolenämndens beslut Förskolenämnden godkänner upprättad Plan för jämställdhetsintegrering och översänder densamma till Fritids-och folkhälsonämnden. Ärendet i sin helhet Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. För att få genomslag för arbetet och för att kunna nå de Redovisning av uppdrag om plan för ökad jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet.


Musiker brian
centers of medicare and medicaid services

Plan för genomförande av jämställdhets- integrering

utvecklas och förstärks kommunens satsning på jämställdhetsintegrering, Utöver fullmäktiges tydliga ställningstagande i Program A har även kom-. 17 Wieringa (1998) menar att begreppet, ihop med feminism, ska fokusera på att ”maximera den omvandlande potentialen” som ett givet program eller projekt  Om jämställdhetsintegrering. I Sverige finns ett jämställdhetspolitiskt mål som innefattar att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att påverka  Jämställdhetsintegrering vid Bodens kommun För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag.